• Cloud Computing

  Lab Test for Industry 4.0

  โครงการพัฒนาทักษะด้าน Cloud Computing ด้วยระบบเรียนออนไลน์แบบปฏิบัติจริง สำหรับบุคลากรไอที
  Register Learn more
 • ขยายเวลา! ถึง 31 มีนาคม 2564

  ค่าสมัครเพียง 1,000 บาท

  รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น

  Register Learn more

โครงการพัฒนาทักษะด้าน Cloud Computing ด้วยระบบเรียนออนไลน์แบบปฏิบัติจริง
สำหรับบุคลากรไอที

Cloud Computing Lab Test for Industry 4.0


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)  ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก    จัดโครงการพัฒนาทักษะด้าน Cloud Computing ด้วยระบบเรียนออนไลน์แบบปฏิบัติจริง สำหรับบุคลากรไอที (Cloud Computing Lab Test for Industry 4.0) เพื่อนำระบบเรียนรู้ออนไลน์แบบปฏิบัติจริง (Lab Test) ในทักษะด้าน Cloud Computing มาใช้กับบุคลากรไอที ให้สามารถเข้าถึง และเรียนรู้ได้ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้าน Cloud Computing ให้มีปริมาณมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรม อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของประเทศต่อไป

 • เพื่อนำระบบเรียนรู้ออนไลน์แบบปฏิบัติจริง (Lab Test) มาใช้กับบุคลากรไอทีที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถเข้าถึง และเรียนรู้ได้ทั่วประเทศ
 • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้าน Cloud Computing ให้มีปริมาณมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรม
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรไอที ให้มีทักษะด้าน Cloud Computing
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรไอที ให้สามารถนำทักษะด้าน Cloud Computing ไปประยุกต์ใช้กับองค์กร
Cloud Lab Cloud Computing Lab Test Cloud Computing Lab Test Course Outline  Register Now

Cloud Computing Lab Test คืออะไร?


เป็นระบบเรียนรู้แบบปฏิบัติจริงในทักษะด้าน Cloud Computing

สามารถฝึกฝนการปฏิบัติ Lab Cloud แบบเสมือนจริง โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม

มีขั้นตอนการฝึกฝนแบบ Step by Step และสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษาไปพร้อมกับการปฏิบัติจริง

ฝึกฝนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในการใช้งาน

สามารถวัดทักษะ และผลการเรียนรู้ หลังการฝึกฝนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ


 • หน่วยงานละไม่เกิน 5 ท่าน
 • คุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
  • มีตำแหน่งงาน หรือลักษณะงาน สอดคล้อง กับงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบ Cloud Computing เช่น IT Support, System Engineer, Network Engineer, IT Auditor, IT Manager, System Manager, Network Manager, IT Project Manager ตลอดจนผู้ที่ทำงานทางด้านพัฒนาโปรแกรม เช่น Programmer, System Analyst เป็นต้น
  • มีความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรที่เข้าอบรม
  • สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
  • ต้องมีความพร้อม และให้ความร่วมมือใช้ระบบ “Cloud Computing Lab Test for Industry 4.0” ตามระยะเวลาที่โครงการฯ กำหนด
 • วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
  • ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยรับสมัคร พิจารณาคุณสมบัติ พร้อมทั้งประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์โครงการฯ และมอบสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบเรียนรู้ออนไลน์แบบปฏิบัติจริง (“Cloud Computing Lab Test for Industry 4.0”) พร้อมคู่มือการใช้งานระบบให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการคัดเลือก และสามารถติดตามการประกาศรายชื่อได้ที่ เว็บไซต์โครงการฯ Click

กลุ่มเป้าหมายโครงการ (150 คน)


หน่วยงานภาคเอกชน

หน่วยงานภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ, องค์การมหาชน

บุคลากรไอที

สถานบันการศึกษาภาครัฐ และเอกชน

หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความสนใจอัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรายละเอียด จำนวนเงิน
พิเศษ สำหรับ 150 ท่านแรก 1,000 บาท/ท่าน


ข้อกำหนดการเข้าร่วมโครงการ


 • ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเข้าระบบเรียนรู้ออนไลน์แบบปฏิบัติจริง (Lab Test)   ในโหมดการเรียนออนไลน์     เพื่อเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนที่สอบแบบ Step by Step ครบทุกบทเรียน
 • ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเข้าระบบเรียนรู้ออนไลน์แบบปฏิบัติจริง (Lab Test)  ในโหมดแบบทดสอบ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมินตามเกณฑ์ที่โครงการฯ กำหนด

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ


 • สิทธิ์ในการใช้งานระบบเรียนรู้ออนไลน์แบบปฏิบัติจริง (Practice Lab)
 • ใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ (Digital File)


การประเมินผลผู้เรียน


ภายใต้ระบบฝึกฝนแบบปฏิบัติจริง จะมีโหมดแบบทดสอบ : เป็นการจำลองการสอบให้คล้ายกับการสอบมาตรฐานสากล มีการจัดเวลา 60 นาที มีจำนวนข้อสอบ 50 ข้อ เมื่อสอบเสร็จรู้ผลคะแนนทันที เกณฑ์การสอบผ่านร้อยละ 70 คำถามครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ด้านล่างโดยแต่ละข้อจะถูกถ่วงน้ำหนักเพื่อประกอบเป็นสัดส่วนคงที่ของการสอบทั้งหมด ดังนี้
 1.    แนวคิดและโมเดลคลาวด์ 16%
 2.    การจำลองเสมือน 18%
 3.    โครงสร้างพื้นฐาน 22%
 4.    การจัดการทรัพยากร 12%
 5.    ความปลอดภัย 15%
 6.    การจัดการระบบ 16%
 7.    ความต่อเนื่องทางธุรกิจในระบบคลาวด์ 1%


การชำระเงินค่าลงทะเบียน


ผู้ลงทะเบียนรอการยืนยันร่วมอบรมจากเจ้าหน้าที่ ก่อนการชำระเงิน เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว ผู้ลงทะเบียนต้องดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนภายใน 7 – 15 วัน ก่อนการอบรม โดยสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ ตามเลขบัญชีดังนี้

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
กรุงไทย บางพระ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล
รหัสโครงการ (SP-63-0110)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
679-7-18302-2

เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาสแกนหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) พร้อมระบุชื่อ-สกุล บริษัท หัวข้อการอบรม ส่งมาที่อีเมล์ rmutto-labcloud@hotmail.com หรือ แนบไฟล์ได้ที่เมนู Attach File