ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตร Cloud Computing Lab Test

# ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1 บุญวัฒน์ ภัทรชัยชาญ บริษัท เอ็มทีเอส พร้อมเซิฟ จำกัด
2 ณัฐพล มานะเฝ้า บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
3 สุติวัส จอมชัย ไฮเว็บ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
4 กัณฑพล พัชวรันธร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
6 เจษฎา ทองก้านเหลือง บริษัท ที-เน็ต ไอที โซลูชัน จำกัด
7 กมล ช่วยรักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
8 ปรมินทร์ ช่วงมณี บริษัท อาร์มสตรอง เทคโนโลยี จำกัด
9 ตะวัน อ่อนทรัพย์ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
10 พงษ์พันธ์ วรพงศ์ปัญญา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
11 จิรวัฒน์ หุยากรณ์ บริษัท ซีอาร์ เอเซีย กรุ๊ป อาร์โอเอช จำกัด
12 เอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
13 อลงกรณ์ หิ้วพงศ์ บริษัท รันเนอร์ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
14 ศศกร พิเชฐจำเริญ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
15 ณัฐฬส แก้วดุลดุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
16 พีร์ เผือกสุวรรณ บริษัท คิงเพาเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
17 ชนันท์กรณ์ จันแดง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
19 ธัญนภัทร์ ดำแดงดี เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
20 ปริญ อินทสังข์ บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
21 ชัยวิชิต แก้วกลม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
22 สวัสดิ์ ธงไชย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
23 ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
24 ชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25 สามัญ คำภาแก้ว Faculty of Engineering and Technology, KMUTNB Rayong Campus
26 วรวุฒิ เนียมใหม่ บริษัท ซันโค โกเซ เทคโนโลยี่ ประเทศไทย จำกัด
27 ธีรวัฒน์ ชมภูวิเศษ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
28 ณัฐวุฒิ วันแอเลาะ บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)
29 ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
30 เยาวลักษณ์ สุขทัศน์ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
31 วีระพงษ์ แนวคำดี สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
32 เอนก โชติพรหม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
33 ปัทม สุกแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
34 ภูวดล ไชยภูริพัฒน์ บริษัท ซี สโคป สตูดิโอ จำกัด
35 สราวุธ ฐานุสรณ์ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
36 กัลยารัตน์ ศิริมาเทพ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
37 วัณณุวรรธน์ พรนวม SoftwareONE(Thailand)
38 อรรณพ รักษาสิริ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
39 ณัฐวุฒิ รักษ์วรกิจ บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จำกัด
40 สมพร พึ่งสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
41 มาริสา คุณาสันติวรกุล บริษัท คอมพาส ซอฟท์ จำกัด
42 ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก บริษัท เอ็นเอส เอ็นเอส แวลูส์ จำกัด
43 ศุภวัฒน์ ธรรมนิยม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
44 ชัยมงคล เคียนงาม บริษัท ดูอัล คอร์ ซิสเต็ม จำกัด
46 เนตรดาว โทธรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
47 นิคม ชัยพนัส บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
48 ประสาน เอื้อทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
49 ธนกฤต จงชัยเดชวงศ์ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
50 สุทธิพงษ์ กุลศิริ บริษัท บางกอก ออโตเมชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
51 สุเมธ ทองแก้วเกิด บริษัท เอชอาร์เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
52 ภานุสรณ์ น้ำใจดี บริษัท อินสไปร์เทค จำกัด
53 เรณู นิมิตแสงเทียน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
      Total 126 Record : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>


“กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการโครงการฯ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
ฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการฯ”


คณะกรรมการโครงการฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าอบรมโดยการส่งเอกสาร หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน สามารถแนบไฟล์ที่ เมนู "Attach File" หรือ