ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตร Cloud Computing Lab Test

# ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
57 ศิิริพร แสนศรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
58 วิทยา ไชยศล บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
59 อรรถโกวิท พุ่มพวง บริษัท แร็กน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
60 พรพรรณ อิทธิรัตนสุนทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
61 ประวิทย์ บุญถือ บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
63 เสกสรร หอมแพงไว้ International Management and Services (Thailand) Co., Ltd.
64 กิตติภพ มหาวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
65 นันทภัค สุทธิเลิศ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา
66 ปรัชญา โค้วสุวรรณ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
67 ธวัชชัย ศรีรุจิ บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด
68 นฤมล แสงดวงแข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
69 วิชัย วงศ์วรกุล บริษัท ดอทลายน์ จำกัด
70 อนุสรณ์ ใจแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
71 ธีรพล เจริญพานิช บริษัท ซีวายเอ็น คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
72 พงศ์ภัทร์ รักเดช บริษัท แอ็ดวานซ์ไดร์ฟ จำกัด
73 วชิระ มงคลสุขศิริ บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จํากัด
74 ณัฐพล ชึขุนทด S-Generation Co.,Ltd.
75 วัฒนา โคตรเนตร โรงเรียนบ้านพะวร
76 สุดสงวน งามสุริยโรจน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
77 อรรณพ เอื้อตระกูล บริษัท อูโน่ โซลูชั่นส์ จำกัด
79 ทวีพร กอแก้ว บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
80 วีรพล เย็นนิยม HOYA Digital Solutions Corporation
81 พสิษฐ์ พงศ์วรินทร์ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
82 ณัฐกฤตา ปรุงเมือง VPLS (Thailand) co. ltd
83 ภาคภูมิ รัตนรัต Gen10 Global Network co., Ltd
85 ภัทรา สวนโสกเชือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
86 ศราวุธ ราขมณี สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม
87 กนกรัชต์ บุญยัง โรงพยาบาลบัวใหญ่
88 ธัชรินทร์ ธรรมรัตน์ บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด
89 สนธยา เมืองโต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
90 จักรกริช เพชรวรา บริษัท เวิร์คสเคพ จำกัด
91 อธิวัฒน์ แก้ววงษ์เขียว บริษัท ทัช เทคโนโลยี จำกัด
93 อธิคม เจริญแนว บริษัท บุญรอด บริวเวอรี จำกัด
95 สุริยะ พุ่มเฉลิม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
96 พูนพงศ์ แก้วเจ๊ก บริษัท สกอร์ โซลูชั่น จำกัด
97 พงษ์ศักดิ์ บุญภักดี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
98 ณัฐพงษ์ การทำนา บริษัท ที-เน็ต ไอที โซลูชัน จำกัด
100 พิชญุตม์ เทียมสนิท บริษัท แอ๊กเซ็นเทล (ประเทศไทย) จำกัด
101 จิรพัชร เสือสุวรรณ บริษัท แอ๊กเซ็นเทล (ประเทศไทย) จำกัด
102 ญาณกิตติ์ บำรุงพันธ์ บริษัท สยาม ไอ.เค.เค จำกัด
103 สุบรรชา วิเลิศรัมย์ โรงพยาบาลปราสาท
104 ญาธิดา รอดพาที บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
105 จุลจักร บุญญสถิตย์ บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
106 สุเมธ ประภาวัต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
107 สันติ จงวิลาสลักษณ์ -
108 ประสิทธิ์ สารเงิน บริษัท อีจิซเทค จำกัด
110 เฟื่องฟ้า เป็นศิริ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
111 สุขุมาล ถนอมนวล เทศบาลนครนนทบุรี
112 ชยันต์ เชนพูน บริษัท เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
115 จิรเมศร์ คันธกัลยาพงศ์ บริษัท แร็กน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
      Total 136 Record : 3 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ] Next>>


“กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการโครงการฯ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
ฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการฯ”


คณะกรรมการโครงการฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าอบรมโดยการส่งเอกสาร หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน สามารถแนบไฟล์ที่ เมนู "Attach File" หรือ