ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตร Cloud Computing Lab Test

# ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
116 บุญมา สิรินิจศรีวงศ์ PROFESSIONAL COMPUTER
117 เกียรติศักดิ์ เกษรกุหลาบ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด
118 คมกริช อารีย์ เค เอ็น มีเดีย
119 มงคล บุญเลิศ บริษัท เอส.ซี.พี.ซินดิเคท จำกัด
120 สมพร มีแก้ว บริษัท ลิฟเบทเทอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
121 เปมิกา ธรรมเจรจา บริษัท ลิฟเบทเทอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
122 ลักษิกา แสนสุข บริษัท เออาร์ยูโซลูชั่น จำกัด
123 สุภกิจ วันแสนสุขดี บริษัทอีโคเพนท์ จำกัด
124 จิรนุช เกยูรวิเชียร บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
125 ธมกร บุ้งจันทร์ บริษัท แร็กน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
126 ธวัช อิทธิเดชวงศ์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
127 ก้อง จันทร์เต็ม บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
128 ไตรวุธ ศิลาหอม บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ เทคโนโลยี จำกัด
129 ศศิพงศ์ ทองพิทักษ์ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ เทคโนโลยี จำกัด
130 จิรภัทร จันแก้ว บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ เทคโนโลยี จำกัด
131 คมกริช สุริยัง บริษัท แพรคติคัม เอนจิเนียริ่ง จำกัด
133 จุติเดช ทองมี มหาวิทยาลัย​ราชพฤกษ์​
134 มานพ สายสุวรรณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอที อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์
135 ปิยบุตร ชลาชล บริษัท ซีเจ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
136 สุรัตน์ สุทธิเรือง บริษัท แซดทีอี (ไทยแลนด์) จำกัด
138 ภาสกร ทองคำ โรงพยาบาลบางบ่อ
139 สุกิจ สิทธิไชย บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด
140 พิทักษ์ หนูอ่อน บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด
141 ปริวรรต จันทรังษี บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด
142 กาลัญญู โสภา บริษัท อี ซีคิวริตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด
143 ธนกร เจริญเชาว์ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด
144 นิธิรัตน์ ศรายุทธ เทศบาลตำบลไชยปราการ 702
146 ธีระเดช เพชรแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
147 ศิวะพร วิวัฒน์ภิญโญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
148 สายสุนีย์ จับโจร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
149 ณัฐพล บุญนำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
150 ธนาวุธ เขื้อเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร
151 อดุลย์ โนเลี่ยม บริษัท ดีเซิร์ฟ จำกัด
152 เศวต ศรีตลานุกต์ บริษัท ทริปเปิ้ล ไอที เซอร์วิส จำกัด
153 ระบิล ภักดีผล ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
154 วิโรจน์ ปลูกไม้ดี บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด
      Total 136 Record : 3 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3


“กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการโครงการฯ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
ฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการฯ”


คณะกรรมการโครงการฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าอบรมโดยการส่งเอกสาร หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน สามารถแนบไฟล์ที่ เมนู "Attach File" หรือ