ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตร Cloud Computing Lab Test

# ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
106 สุเมธ ประภาวัต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
107 สันติ จงวิลาสลักษณ์ -
108 ประสิทธิ์ สารเงิน บริษัท อีจิซเทค จำกัด
109 สิริธนธราธร จิรทีปต์ธนชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
110 เฟื่องฟ้า เป็นศิริ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
111 สุขุมาล ถนอมนวล เทศบาลนครนนทบุรี
112 ชยันต์ เชนพูน บริษัท เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
113 กิตติศักดิ์ โนนตาบุญ บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด
115 จิรเมศร์ คันธกัลยาพงศ์ บริษัท แร็กน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
116 บุญมา สิรินิจศรีวงศ์ PROFESSIONAL COMPUTER
117 เกียรติศักดิ์ เกษรกุหลาบ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด
118 คมกริช อารีย์ เค เอ็น มีเดีย
119 มงคล บุญเลิศ บริษัท เอส.ซี.พี.ซินดิเคท จำกัด
120 สมพร มีแก้ว บริษัท ลิฟเบทเทอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
121 เปมิกา ธรรมเจรจา บริษัท ลิฟเบทเทอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
122 ลักษิกา แสนสุข ARUSOLUTION
123 สุภกิจ วันแสนสุขดี บริษัทอีโคเพนท์ จำกัด
124 จิรนุช เกยูรวิเชียร บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
125 ธมกร บุ้งจันทร์ บริษัท แร็กน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
126 ธวัช อิทธิเดชวงศ์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
127 ก้อง จันทร์เต็ม บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
128 ไตรวุธ ศิลาหอม บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ เทคโนโลยี จำกัด
129 ศศิพงศ์ ทองพิทักษ์ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ เทคโนโลยี จำกัด
130 จิรภัทร จันแก้ว บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ เทคโนโลยี จำกัด
131 คมกริช สุริยัง บริษัท แพรคติคัม เอนจิเนียริ่ง จำกัด
132 มณีรัตน์ ภารนันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
      Total 126 Record : 3 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3


“กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการโครงการฯ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
ฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการฯ”


คณะกรรมการโครงการฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าอบรมโดยการส่งเอกสาร หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน สามารถแนบไฟล์ที่ เมนู "Attach File" หรือ